Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.1losanok.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

1. Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.

2. Niektóre filmy nie posiadają napisów.

3. Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

4. Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

5. Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

1. Podwyższony kontrast.

2. Możliwość powiększenia liter.

3. Podświetlane linki.

4. Skala szarości.

5. Negatyw.

6. Jasne tło.

7. Czytelna czcionka.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia: 2022-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Łakoś, e-mail: piotrek.lakos@gmail.com lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: 1losanok.sekretariat@gmail.com, telefon: +48 13 4632507. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony boisk wielofunkcyjnych, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.