Stowarzyszenie

Przy naszym liceum działa STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IM. KS. WIESŁAWA SIWCA. Każda osoba rozliczająca się w tym roku z Urzędem Skarbowym może przekazać 1% swojego podatku na potrzeby Stowarzyszenia. Wystarczy do PIT – u wpisać pełną nazwę Stowarzyszenia i numer KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IM. KS. WIESŁAWA SIWCA KRS 0000224100.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji (fragment statutu Stowarzyszenia) Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

– rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży 
– promowanie twórczości młodzieży (literackiej, plastycznej, muzycznej) 
– propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nałogów 
– działalność charytatywną na rzecz środowiska 
– promowanie działalności turystycznej, sportowej 
– pomoc socjalną w indywidualnych, trudnych sytuacjach życiowych młodzieży 
– poznawanie różnych kultur, języków, religii, w duchu tolerancji i otwartości 
– pomoc stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej 
– integrację młodzieży w ramach Unii Europejskiej 
– pomoc materialną dla szkoły.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
– działalność wydawniczą, promując twórczość literacką i plastyczną młodzieży, prezentując osiągnięcia teatralne 
– organizowanie bądź współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, imprez
w środowisku szkolnym 
– fundowanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej 
– fundowanie pomocy socjalnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej 
– organizowanie działań turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju i poza granicami 
– organizowanie spotkań i form współpracy z organizacjami młodzieżowymi
i stowarzyszeniami o podobnym charakterze, działającymi w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (np. obozy językowe i integracyjne).


STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IM. KS. WIESŁAWA SIWCA

Zarząd:
Prezes Zarządu: Ewa Kasprzak
Wiceprezes Zarządu: Katarzyna Nowak
Członek Zarządu: Anna Polańska-Nycz

ul. Zagrody 1

38-500 Sanok

NIP 687-16-96-663

Regon 370494142

nr konta:

PKO Bank Polski SA

25 1020 2980 0000 2302 0113 9211