Informacje

Rada Rodziców uchwaliła w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Wysokość rocznej, dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców w wysokości 40 zł od dziecka za semestr w klasach I –III i 50 zł za rok szkolny dla klas IV.
 2. Dofinansowanie do wycieczek szkolnych. 30% wpłat danej klasy w danym roku szkolnym jest do wykorzystania na organizację wycieczki klasowej. Kwota ta jest do wykorzystania do 30.10. następnego roku szkolnego Wnioski są składane przez wychowawców klas do sekretariatu szkoły, który przekazuje je Prezydium rady.
 3. Tzw. zwrot motywacyjny. 10% wpłat danej klasy w danym roku szkolnym jest do wykorzystania na potrzeby, spotkania integracyjne klasy. Kwota ta jest do wykorzystania do 30.10. następnego roku szkolnego. Wnioski są składane przez wychowawców klas do sekretariatu szkoły, który przekazuje je Prezydium rady.
  Informujemy, że o dofinansowanie z Funduszu Rady Rodziców można się ubiegać na następujące działania:
  1) poprawę bazy materialnej szkoły,
  2) poprawę warunków rozwoju samorządności uczniowskiej w szkole (np. zakupy sprzętu, dofinansowania wycieczek, imprez szkolnych itp.),
  3) dofinansowanie szkolnych konkursów, imprez sportowych (np. zakup nagród, materiałów do dekoracji sali i innych),
  4) przyznawanie nagród pieniężnych lub rzeczowych za osiągnięcia w nauce,
  5) doraźne zakupy pomocy naukowych,
  6) zapomogi losowe dla uczniów,
  7) dofinansowanie do wyposażenia Szkoły w sprzęt,
  8) finansowanie zdarzeń i imprez związanych z podtrzymywaniem tradycji Szkoły,
  9) dofinansowanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
  10) dofinansowanie innych, szczególnie uzasadnionych wydatków związanych z edukacyjną działalnością Szkoły.
  Uprawnionymi podmiotami do składania pisemnych wniosków o przyznanie środków z Funduszu Rady Rodziców są:
  Dyrektor, 2) Nauczyciele, 3) Rodzice, 4) Samorząd Uczniowski.

Wnioski składane są do sekretariatu szkoły, który przekazuje je, po zaopiniowaniu przez Dyrektora, Prezydium Rady.

Wzór wniosku
Rada Rodziców informuje, że w poprzednim roku szkolnym 2021/2022 z Funduszu R.R. wydatkowano środki na: zapomogi dla uczniów 270,00 zł, dopłaty do wycieczek szkolnych 4 798,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych – tablice interaktywne 35 218,84 zł, zakup wyposażenia – rolety do okien 2 437,96 zł, zakup nagród dla uczniów 475,34 zł, dofinansowanie imprez szkolnych 1 000,00 zł, dopłata do działalności sportowej – składka członkowska – Związek Sportowy – 100,00.