Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku jest publiczną szkołą państwową o ponad 100-letniej tradycji opartą na podbudowie programowej szkoły podstawowej.

Nasza szkoła w czteroletnim cyklu kształci i wychowuje uczniów zgodnie z aspiracjami, uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty – ponadpodstawowa.

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i wyboru dalszego kierunku studiów. Skupiamy uwagę na osobie ucznia i jego indywidualnej drodze do pełni rozwoju: kulturowego, emocjonalnego, poznawczego, twórczego i duchowego.

Tworzymy przyjazny klimat wychowawczy. Nauczyciele są dla uczniów zarówno mistrzami jak i przewodnikami. Oferujemy psychologiczno – pedagogiczną pomoc uczniom i ich rodzicom.

Jesteśmy szkołą:

 • proponującą demokratyczny styl wychowania,
 • opartą na tradycji narodowej, wartościach humanistycznych i szeroko pojętej tolerancji, niezbędnej do życia w zjednoczonej, wielokulturowej Europie,
 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów i własnej osobowości,
 • zapewniamy równy dostęp do wiedzy i sprawiedliwy system oceniania,
 • gwarantujemy dobrą współpracę z rodziną i środowiskiem lokalnym,
 • zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, którzy stanowią zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów stosujących nowoczesne metody nauczania,
 • prowadzimy lekcje i zajęcia pozalekcyjne tworzące solidny fundament pod przyszłą edukację w szkole wyższej.

WIZJA SZKOŁY

            Dążymy do tego, aby wartością kluczową w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej był szacunek stanowiący podstawę relacji budowanych między wszystkimi grupami w naszej szkole oraz w ramach tych grup. Dotyczy to relacji budowanych przez nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pozostałych pracowników szkoły. Pragniemy aby te dobre wzorce absolwenci naszej szkoły przenosili do swojego dorosłego życia.

Z tej wartości nadrzędnej wynika konieczność kształtowania w środowisku szkolnym postaw takich jak:

 • Kultura osobista – rozumiana jako życzliwość wobec innych, poszanowanie godności zarówno własnej, jak i osób ze swojego otoczenia, odpowiedzialne podejście do pracy, używanie stosownego języka oraz dbałość o swój wygląd,
 • Tolerancja – jako akceptacja wobec odmiennych wyznań, obyczajów, narodowości,
 • Empatia – jako wrażliwość na potrzeby i stany emocjonalne innych,
 • Patriotyzm –oparty na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością,
 • Profesjonalizm – jako dążenie do doskonałości w działaniach dydaktyczno – wychowawczych, w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów przy zachowaniu reguł etycznych.